Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

Privacyverklaring
Boshuisje (hierna “wij”) met adres Merellaan 20, 2460 Kasterlee is eigenaar van de website boshuisje.be. Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Boshuisje gepubliceerd staan.
We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en inspirerende gebruikerservaring te bieden.

Bescherming van je privacy – verantwoordelijke verwerker
Boshuisje) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op de website boshuisje.be (hierna: “de Website” of (https://www.boshuisje.be) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens “vertrouwelijk” verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

Registratie van persoonsgegevens
Je kan de website boshuisje.be vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen over Boshuisje, de producten en hun prijzen zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen.
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens
De persoonsgegevens die Boshuisje verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de zaakvoerster van Boshuisje. De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het logies, verwerkt worden.
Boshuisje geeft in de regel geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
Boshuisje verkoopt jouw gegevens NIET aan derden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Categorie 1 (boeking)
Je voornaam, familienaam, e-mailadres, straat, huisnummer, busnummer, postcode, gemeente, telefoonnummer, keuze van Boshuisje, aankomst- en vertrekdatum, aantal personen boven 14 jaar, aantal personen onder 14 jaar, boodschap bij het boeken via de website.
Categorie 2 (contactaanvraag logies)
Je e-mailadres, voornaam, familienaam, telefoonnummer, keuze van Boshuisje, boodschap.
Categorie 3 (getuigenis)
Je boodschap, voornaam, familienaam, welk Boshuisje u heeft verbleven. Bij elke getuigenis vragen we expliciet of de getuigenis op onze website gepubliceerd mag worden.
Categorie 4
(IP adres) We hebben Google Analytics op onze website geactiveerd en worden enkel gebruikt voor anonieme statistieken.

Doel van verwerking van persoonsgegevens
Categorie 1 en 2
Het boeken van een verblijf of het beantwoorden van een vraag, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.
Categorie 3
Je contacteren i.k.v. het plaatsen van een review, met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van Boshuisje om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
Categorie 4
Het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Boshuisje om de Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Over verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Toelating voor verwerking
Als Boshuisje je persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of deze wenst door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee de organisatie samenwerkt, dan zal Boshuisje jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

Duur van de verwerking
Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

Je rechten
Recht op toegang en inzage
Je hebt het recht de gegevens die Boshuisje over jou geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Boshuisje verwijderd worden.

Recht op uitschrijven, verbeteren, aanvullen en verwijderen van persoonsgegevens
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Website.
Als je de informatie van Boshuisje niet (meer) wilt ontvangen, kun je je ten allen tijde uitschrijven (via unsubscribe) of per e-mail info@boshuisje.be of per brief Merellaan 20, 2460 Kasterlee met vermelding van jouw naam, postadres en e-mail.

Je krijgt wel nog steeds dienstgerelateerde berichten van ons, zoals een boekingsbevestiging of belangrijke informatie voorafgaande het verblijf.

Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het
recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van je rechten
Je kunt je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@boshuisje.be, per post Merellaan 20, 2460 Kasterlee.

Recht om klacht in te dienen:
Indien je een klacht hebt, vragen we je om rechtstreeks contact op te nemen met Boshuisje via info@boshuisje.be of +32 0496/584.009. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan je bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000
Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:
commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Je persoonsgegevens, kun je
een vordering tot schadevergoeding instellen.

Beveiliging
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade
die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van boshuisje.be vanop je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang tot gegevens
Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Om de door jou gewenste diensten en producten te kunnen aanbieden, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met de aanbieders van de uiteindelijke reisdiensten i.k.v. pakketreizen.
We werken bovendien samen met zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde taken voor ons uitvoeren (vb. IT).
Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, verplichten we hen deze gegevens veilig te bewaren en verbieden we hen de gegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.
We delen enkel de persoonsgegevens die onze leveranciers en partners nodig hebben om jou en/of ons hun diensten te kunnen aanbieden met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou en/of ons werd gevraagd.

Copyright
Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Boshuisje.

Wijzigingen aan deze Verklaring
Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze website(s) te kijken om te controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018